Avís de privadesa

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, "LLQDP"), s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada de caràcter personal que facilitin a la societat mercantil andorrana A.C.N., S.L. (en el successiu, "ACN") per mitjà d'aquest, passarà a formar part d'un fitxer de titularitat d'ACN denominat "Usuaris lloc web", degudament inscrit a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part d'ACN, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, en són l'atenció de les demandes d'informació sobre els serveis que ofereix ACN, així com l'enviament de comunicacions comercials electròniques en relació amb aquests serveis. Respecte a les comunicacions comercials electròniques, en aquestes ACN informarà als usuaris com se'n poden donar de baixa, si així ho desitgen.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, els usuaris dels serveis d'ACN accepten que aquesta societat pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l'establert en la LLQDP.

En tot cas, ACN garanteix als usuaris dels serveis d'ACN que el tractament de dades de caràcter personal per part d'aquesta societat, o per tercers en el seu nom, està sotmès al més estricte secret professional, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal �s, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, s'informa als usuaris dels serveis d'ACN que les dades de caràcter personal que els sol·licita acn són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Per la seva banda, les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin a ACN han de ser vertaderes i exactes, havent-se de comunicar a ACN els eventuals canvis que es produeixin en les mateixes. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat i exactitud de les dades de caràcter personal facilitades a ACN, i ACN podrà, en tot cas, excloure dels seus serveis els usuaris que hagin facilitat dades falses o inexactes, sense perjudici de les demés accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, ACN informa als usuaris dels seus serveis que per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal que els reconeix la LLQPD, s'haurà d'enviar una comunicació escrita i degudament signada a l'adreía de correu electrònic acn@advanced-consulting.net, a la qual s'hi haurà d'adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d'identitat de l'interessat.acn@advanced-consulting.net- Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Avís de legal - Avís de privadesa