Avís legal

1. Finalitat i propietat d'aquest lloc web
Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana A., S.L. (en el successiu, "ACN"), domiciliada a Carretera de l'Obach 12, 4art 3a, AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra), amb correu electrònic de contacte acn@advanced-consulting.net, inscrita al registre de societats amb número 12.997 llibre S-180, i amb número de registre tributari L-708149-N.

ACN és un centre o un "hub" a Internet especialitzat en serveis de consultoria, on es reuneixen, per una banda, experts professionals especialitzats amb una gran experiència, i d'una altra, clients que busquen l'assessorament especialitzat i el suport d'aquestes xarxes de professionals, que han estat desenvolupades per ACN al llarg dels anys.

El domini d'Internet www.advanced-consulting.net, el qual permet l'accés a aquest lloc web, és propietat d'ACN.

Mitjançant aquest lloc web, ACN ofereix informació relativa als serveis que aquesta empresa ofereix.

L'accés a aquest lloc web, i la seva utilització, són gratuïts.


2. Acceptació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web
L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d'ús establerts en aquest avís legal, així com dels termes i condicions establerts en la política de privadesa que apareix en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, "els Termes i Condicions"). Tanmateix, els usuaris s'obliguen a fer un ús diligent d'aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l'ordre públic.


3. Reserva de la facultat de modificació d'aquest lloc web, i dels termes i condicions per al seu ús ACN es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de la configuració i presentació d'aquest lloc web, així com dels continguts inclosos en aquest.

Tanmateix, ACN es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, ACN recomana als usuaris d'aquest lloc web que periòdicament en revisin els Termes i Condicions.


4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web
Definició del terme "continguts":

El terme "continguts" fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l'estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s'hi mostren.


5.Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per ACN:
Els continguts d'aquest lloc web incorporats per ACN són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d'imatge i/o drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic de titularitat d'ACN o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d'ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d'altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que ACN o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts o mitjançant l'atorgament llicències o autoritzacions escrites a l'efecte.

Per tant, ACN es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en tot cas, ACN es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d'imatge i/o drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic.


6. Responsabilitats
Conductes dels usuaris d'aquest lloc web:
ACN no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de l'incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:
ACN no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

ACN no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d'aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

ACN no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d'aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per ACN o per usuaris d'aquest lloc web. Per tant, ACN no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat, veracitat o exactitud, entre d'altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s'hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.


7. Autorització d'enllaços
Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, tot i estant prohibits els enllaços profunds, el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts d'aquest lloc web per part de tercers, excepte que ACN ho autoritzi bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts (per exemple, mitjançant les opcions que els continguts s'enviïn per correu electrònic o es comparteixin en xarxes socials) o hagi atorgat les llicències o autoritzacions escrites a l'efecte.

Tanmateix, ACN prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l'ordre públic.


8. Dret d'exclusió
ACN es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.


9. Legislació aplicable i jurisdicció
Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d'aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.


Darrera actualització: 30 de setembre del 2015
acn@advanced-consulting.net- Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Avís de legal - Avís de privadesa